Autori a použitá literatúra

Autori tohto projektu

              Zakladatelia tejto stránky sú Martin Riška, Ernest Riegl, bývalí študenti Strednej geodetickej školy. V súčasnosti ju aktualizuje a spravuje bývalí študent Martin Novanský. Anglická verzia stránky je tvorená za veľkej pomoci bývalého študenta Samuela Cecha. Bola vytvorená k príležitosti 10. výročia vzniku našej školy a tiež aj ako práca na súťaž SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) v školskom roku 2000/2001. Naším cieľom bolo vytvoriť malý informačný systém o škole, ale hlavne zviditeľniť jej meno, pretože je jedinou školou na Slovensku, ktorá poskytuje plnohodnotné vzdelanie pre stredných technických pracovníkov v odbore geodézia, kartografia a kataster. Naša práca by mala poslúžiť aj prípadným záujemcom o štúdium, aby sa o geodézii a o všetkom, čo s ňou súvisí, mohli dozvedieť omnoho viac.
              Súčasťou prezentačnej verzie je i Užívateľská príručka, kde nájdete popis ovládania, obsah práce a ďalšie technické informácie o tomto projekte. S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na autorov.

Poďakovanie

              Chceli by sme sa poďakovať všetkým profesorom a spolužiakom, ktorí nám pomáhali pri tvorení tejto stránky. Bez ich pomoci by sme takéto rozsiahle dielo nedokázali uskutočniť. Za všetkých spomenieme našu profesorku Ing. Alžbetu Strižincovú, nášho odborného konzultanta profesora Ing. Juraja Hlivu a spolužiaka Mareka Grocha.

Technické informácie:

Stránka bola vytvorená za pomoci programov:

Grafická časť stránky:
Corel Photo-Phaint 8.0, Paint Shop Pro 6,ACDSee 32 v3.0, Xara Webstyle.

Textová časť stránky:
Allaire Homesite 4.5, Notepad vo Windows 98 a 2000 (spracovanie do HTML kódu),
Recognita Standard OCR v3.2 (spracovanie textu učebníc)

Použitá literatúra:

CD Garmin Electronic Catalog,
© Garmin Corporation, 1999

Geodézia 1 pre 1. a 2. ročník SPŠ,
© O. Michalčák a kolektív, 1992

Geodézia 2 pre 3. a 4. ročník SPŠ,
© O. Michalčák a kolektív, 1992

KOKEŠ verze 6 - Příručka začátečníka,
© Gepro spol. s r.o. a Zeměměřický ústav, 1992

Mapovanie 1 pre 2. a 3. ročník SPŠ stavebných,
© M. Václavíková - V. Benešová - J. Busta, 1993

Práca SOČ: Elektronické meracie systémy,
Martin Riška - Marek Groch, 2000

Práca SOČ: Fotogrameria a Ďiaľkový prieskum Zeme v obrazoch,
Michal Novota - Róbert Pavlík - Vladimír Šedivý, 2000

Práce z odbornej praxe, fotogrametrie a geodetických výpočtov,
Martin Riška - Ernest Riegl, 1997-2001

Sprievodník Geografickým informačným systémom...pre jeho študentov a milovníkov,
© Štefan Karpiš
© MAPA Slovakia Bratislava, spol. s r.o., 1999

Škola, Úvod do družicových polohových systémov,
© Peter Rapant Csc. TU Ostrava,

Zákon NRSR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) č. 162/1995 Zb. z. SR

Základné pedagogické dokumenty pre stredné odborné školy,
Študijný odbor: 3692 6 00 Geodézia, kartografia a kataster,
(Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 10. 6. 1997 pod číslom 2807/1997-152 s platnosťou od 1. 9. 1997 začínajúc prvým ročníkom.)

Použité www stránky:

http://www.vesmir.sk, http://www.sgs.edu.sk,