Logo


Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním
zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do
ľudských zdrojov.


Od 1.septembra 2005 je Stredná geodetická škola zapojená v projekte Európskeho sociálneho fondu, v rámci programového dokumentu

JPD NUTS II-Bratislava Cieľ 3, priorita 2


Cieľom projektu je modernizácia učebných osnov na Strednej geodetickej škole v odbore geodézia, kartografia a kataster,
tvorba pedagogických dokumentov k novému zameraniu geoinformatika a vytvorenie virtuálnych učebníc k novým predmetom.


O projektoch zapojených do Erópskehých sociálnych fondov sa dozviete viac na www.esf.gov.sk