Odborná prax

Charakteristika predmetu

              Predmet prax využíva, doplňuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti žiakov získané v odborných predmetoch a vytvára u žiakov potrebné zručnosti a pracovné návyky. Predmet je určený na spájanie čiastkových teoretických vedomostí, na poznanie širších súvislostí medzi odbornými predmetmi a dotvára široký základ odborného vzdelania. Vedie žiakov k samostatnej tvorivej práci. Rozvíja iniciatívu, organizačné schopnosti, vytvárajú sa sociálne kontakty a rozvíja sa schopnosť jednať s ľuďmi. Pri plnení zverených úloh sa žiaci učia rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za výsledky vlastnej práce.
               Pri vedení meračskej dokumentácie /zápisníky, náčrty/ a pri zobrazovaní výsledkov merania sa žiaci vedú k úhľadnosti, presnosti, úplnosti údajov podľa zásad technickej praxe. Dokumentácia musí byť zrozumiteľná nielen tomu, kto ju spracoval, ale všetkým, ktorí podľa nej robia realizačné práce alebo kontrolujú jej správnosť.
               Predmet prax má žiakov naučiť viesť malý kolektív spolužiakov, organizovať a zabezpečiť správnu technológiu spracovania konkrétnych úloh: použitie meračských prístrojov, pomôcok a meračských metód, vedenie meračských náčrtov a zápisníkov, základné ručné zobrazovacie práce, základné vytyčovacie úlohy, meračské a konštrukčné práce pri údržbe máp katastra nehnuteľností, práce v bodových poliach.
               Tematický celok Stabilizácia a signalizácia bodového poľa bude realizovaný formou exkurzie.V záujme bezpečnej práce žiakov a ochrany ich zdravia pri práci treba rešpektovať všetky zákonné ustanovenia o bezpečnosti a ochrane žien a mladistvých. Základné poučenie žiakov o problematike bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa vykoná na začiatku školského roka v rámci úvodného tematického celku, pričom žiaci podpíšu, že boli riadne poučení o bezpečnostných predpisoch.
               Vyučovacie hodiny predmetu prax sa môžu združovať do viachodinových celkov. Ďalšou formou praxe je súvislá jedno až dvojtýždenná prax, ktorá sa organizuje ako učebná prax v 1. a 3. ročníku a ako odborná prax v 2. a 3. ročníku na konci školského roka. Odborná prax žiakov sa zabezpečuje rámcovou pracovnou zmluvou. Pred začatím odbornej praxe vyučujúci vysvetlí žiakom jej účel, obsah a organizačné zásady. Tiež vysvetlí spôsob vedenia pracovného denníka a problematiku spojenú s bezpečnosťou práce. Pracoviská ba vykonanie odbornej praxe si zabezpečia žiaci sami alebo ich zabezpečí škola. Konkrétny obsah súvislej učebnej praxe navrhne predmetová komisia a schváli riaditeľ školy.
               Cieľom predmetu prax je aplikácia dosiaľ osvojených vedomostí z odborných predmetov a nácvik zručností pri plnení konkrétnych úloh. Úlohy musia byť primerané možnostiam žiakov a musia nadväzovať na prebrané učivo.
               Pre výučbu sa trieda delí na skupiny. Delenie sa vykonáva podľa predpisov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vo fotogalérii nájdete fotografie študentov, ktoré sa týkyjú praxe.