Geodézia

Obsah:

Charakteristika predmetu:

               Učivo vyučovacieho predmetu poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na získanie postačujúceho prehľadu v odbore geodézia na vykonávanie prác stredného zememeračského technika v geodetickej praxi.
               Predmet je zameraný na získanie potrebných vedomostí a schopností pri práci s geodetickými pomôckami a prístrojmi. Žiaci musia poznať ich funkciu, použitie, presnosť a základnú údržbu. Žiaci sa oboznámia s meračskými, výpočtovými a vytyčovacími metódami pri polohovom a výškovom meraní a to pre pozemné meranie, podzemné priestory aj investičnú výstavbu. Všetky meračské a vytyčovacie postupy vedia analyzovať z hľadiska vhodnosti ich použitia pre konkrétnu úlohu (hospodárnosť a dodržanie požadovanej presnosti). Súčasťou sú znalosti o zdrojoch meračských a prístrojových chýb a výber postupu na ich odstránenie.
               Predmet poskytuje žiakom prehľadné vedomosti o možnostiach zobrazenia výsledkov merania klasicky aj automatizovanými technológiami.
               Predmet učí žiakov organizáciu práce v meračskej skupine. Vychováva k presnosti, starostlivosti, poriadku a systematickému postupu práce pri dodržiavaní predpísaných noriem, vyhlášok, smerníc a pod.
               Súčasťou vyučovania predmetu sú otázky bezpečnosti a zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie.
               Spôsob výučby predmetu, v nadväznosti na príbuzné odborné aj všeobecno-vzdelávacie predmety dáva žiakovi možnosť pochopiť dôležité vzťahy, súvislosti a nadväznosti jednotlivých poznatkov ako celku. Predmet tvorí základnú osnovu vedomostí, ktoré sa rozširujú ďalšími odbornými predmetmi. Na dosiahnutie zodpovedajúcich zručností k teoretickým vedomostiam je predmet úzko koordinovaný s predmetom prax.
               Vo výučbe predmetu je potrebné trvale uplatňovať najnovšie vedecko-technické poznatky z odboru a podľa možností ho dopĺňať organizovaním odborných exkurzií na moderné pracoviská alebo výstavy modernej geodetickej techniky. Učivo je potrebné žiakom predkladať v názornej forme, vždy zásadne v prepojení na praktické využitie.